Telefon Sprüche: War nur die Mehlbox dran #16

Habe beim Baecker angerufen. War nur die Mehlbox dran.
Habe beim Bäcker angerufen. War nur die Mehlbox dran.
Habe beim Baecker angerufen. War nur die Mehlbox dran.
https://100xhahaha.com/pic!1394da93_sf.jpg