Bit coin joke: You buy it, you crash it #119

You buy it, you crash it!
You buy it, you crash it!
https://100xhahaha.com/pic!2243ee30_sf.jpg