Santa Claus jokes: What says Oh Oh Oh? Santa walking backwards #12

What says "Oh Oh Oh"? Santa walking backwards.
What says "Oh Oh Oh"? Santa walking backwards.
https://100xhahaha.com/pic!0af62754_sfb.jpg