Short Russian jokes+Images (Короткие русские шутки+Картинки) | Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар #54

Pokupatel, nedovolnyi kachestvom navoza, tak i ne smog podobrat podhodyashego epiteta, chtoby oharakterizovat tovar.
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.
Pokupatel, nedovolnyi kachestvom navoza, tak i ne smog podobrat podhodyashego epiteta, chtoby oharakterizovat tovar.
https://100xhahaha.com/pic!d857d6ac_sfrb.jpg