Короткая шутка: Что делаешь? Заливную рыбу Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу? #91

"Cto delaesh?" —"Zalivnuu rybu." —"Ogo! Ty umeesh gotovit zalivnuu rybu?" —"Ce ee gotovit: kusok vobly, glotok piva..."
"Что делаешь?" "Заливную рыбу." "Ого! Ты умеешь готовить заливную рыбу?" "Че ее готовить: кусок воблы, глоток пива..."
"Cto delaesh?" "Zalivnuu rybu." "Ogo! Ty umeesh gotovit zalivnuu rybu?" "Ce ee gotovit: kusok vobly, glotok piva..."
https://100xhahaha.com/pic!88e84130_sfrb.jpg