Short Russian jokes: Путана, запутавшаяся в проводах, помогла электрику снять напряжение #50

Putana, zaputavshayasya v provodah, pomogla elektriku snyat napryazhenie.
Путана, запутавшаяся в проводах, помогла электрику снять напряжение.
Putana, zaputavshayasya v provodah, pomogla elektriku snyat napryazhenie.
https://100xhahaha.com/pic!470dc096_ss.jpg