Internet joke+Image | If you can't login, you're not a user, you're a luser #33

If you can't login, you're not a user, you're a luser
If you can't login, you're not a user, you're a luser
https://100xhahaha.com/pic!335e149f_sfb.jpg
de