Murphy law+Image | It has gone wrong already, you just don't know it yet #33

Murphy's Law: It has gone wrong already, you just don't know it yet
Murphy's Law: It has gone wrong already, you just don't know it yet
https://100xhahaha.com/pic!01fd1b71_sf.jpg
de