Lepszy wyż niż niż Lepszy wyż niż niż Lepszy wyż niż niż #16

Lepszy wyz niz niz / Lepszy wyz niz niz / Lepszy wyz niz niz
Lepszy wyż niż niż / Lepszy wyż niż niż / Lepszy wyż niż niż
Lepszy wyz niz niz / Lepszy wyz niz niz / Lepszy wyz niz niz
https://100xhahaha.com/pic!60526397_sf.jpg