Σώσος και Σωσώ σοι τόνδ' ανέθηκε, Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' ότι Σώσος εσώθη #1

Sosos kai Soso soi tond' anetike, / Sosos men soteis, Soso d' oti / Sosos esoti.
Σώσος και Σωσώ σοι τόνδ' ανέθηκε, / Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' ότι / Σώσος εσώθη.
Sosos kai Soso soi tond' anetike, / Sosos men soteis, Soso d' oti / Sosos esoti.
https://100xhahaha.com/pic!5382a3d4_sr.jpg