Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη #26

Koupa kapakote, koupa kapakomene. Koupa xekapakote, koupa xekapakomene.
Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη.
Koupa kapakote, koupa kapakomene. Koupa xekapakote, koupa xekapakomene.
https://100xhahaha.com/pic!460a5eb7_sfg.jpg